Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

ANSØGNING OM LEGAT

I dag er Legatet en ren familiefond, som kun kan søges af efterkommere af Louis Hammerich og hustru, Ellen. Legatets fundats præciserer i §5 hvem, der kan søge legatportioner og til hvilke formål:

 

"Stk. 1: Fondens formål er gennem uddeling af legatportioner at yde støtte til børn af grosserer L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg, og disses efterkommere (herunder adoptivbørn). Endvidere kan der ydes hjælp til de nævnte personers børn samt til ægtefæller/samlevere og til enker/enkemænd.

Stk. 2: Legatet skal fortrinsvis tjene til afhjælpning af trang eller til hjælp i tilfælde af sygdom og alderdom, subsidiært tjene til hjælp til studium, videre uddannelse eller anvendes til rejselegater og mere subsidiært anvendes til anden støtte, alt til den i stk. 1 nævnte personkreds."

 

Legatbestyrelsen tilstræber at uddele de til rådighed værende midler bedst muligt i den aktuelle situation. En ansøger kan derfor ikke på forhånd forvente at modtage en legatportion, uanset om denne selv eller andre af samme årsag tidligere har fået en sådan. Har ansøger ikke modtaget en legatportion, må dette betragtes som afslag. Der vil altid kunne søges på et senere tidspunkt.

 

Legapåkrævedetbestyrelsens afgørelser kan ikke appelleres. I henhold til fundatsen er det alene bestyrelsen, der kan bevilge legatportioner, hvorfor der ikke er noget retskrav på tildeling.

 

Legatbestyrelsen har tavshedspligt, og ansøgers personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen og Legatets persondatapolitik. Bestyrelsen gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan behandle ansøgninger om legatstøtte, hvis ansøger ikke ønsker at fremsende den nødvendige personlige information. Afgives de påkrævede personoplysninger ikke, eller modsætter ansøger sig behandling af disse, kan Legatets bestyrelse ikke behandle ansøgning om legalstøtte.

 

Ansøgninger ønskes udfyldt på Legatets seneste ansøgningsskema (download altid nyt skema) der er en en skrivbar pdf-formular. Skemaet kan bearbejdes direkte på pc'en i Adobe Reader og skal i udfyldt stand printes, underskrives og indsendes til Legatet. Bestyrelsen foretrækker at modtage ansøgninger per e-mail, sendt indscannet til mail@hammerich.dk. Alternativt sendes ansøgningen pr. post til Bestyrelsesformand Jette Fog, Thune Nielsens vej 4, 5270 Odense N. Alle ansøgninger sendes bilagt relevant dokumentation, herunder hvis relevant ansøgers (for den person, der skal bruge legatet) samt evt. ægtefælle/samlevers seneste årsopgørelse. Denne dokumentation kræves imidlertid ikke i tilfælde, hvor der søges legat til fødsel, konfirmation eller bryllup.

 

Legatet uddeles 2 gange årligt. Der kan som hovedregel kun søges én gang hvert kalenderår, og det anses for væsentligt, at det søgte beløb specificeres. Ansøgninger bør fremsendes senest 15. maj respektive 15. november for at være rettidigt fremme til Legatets to årlige møder i juni og ultimo november.